Kobiece kino

Kino Kobiece – wzruszające, zabawne, ambitne lub lekkie. Kolekcja filmów na różne nastroje i okazje. Nie musisz przeszukiwać setek stron w poszukiwaniu dobrego filmu, wszystkie są w naszym kinie. Cena biletu tylko 12 zł. Seanse odbywają się w Sali Stop Klatka.

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„Bueno czwartki”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji „Bueno czwartki”, zwanej dalej „Promocją”, jest Ferrero Polska Commercial
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000492113, NIP 1080016327, kapitał zakładowy: 30 005 000,00 zł (dalej:
„Organizator”).
2. Promocja przeprowadzana jest w okresie od 31 sierpnia 2018 r. do wyczerpania puli 416.000 sztuk
biletów ze zniżką, jednak nie później niż do 29 sierpnia 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Promocji”).
Okres Trwania Promocji jest podzielony na etapy tygodniowe, z których każdy rozpoczyna się w
piątek o godzinie 0:00:00, a kończy w najbliższy kolejny czwartek o godzinie 23:59:59. Z nagród w
postaci zniżek na zakup biletów do kina, otrzymanych w ramach Promocji, można korzystać
wyłącznie w czwartki i w godzinach otwarcia Kin.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
4. Promocja prowadzona jest w znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kinach,
wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej łącznie: „Kina”).
5. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełniła warunki Promocji
określone niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów
zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższych rodzin
tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków.
3. Produktami, których zakup umożliwia wzięcie udziału w Promocji, są batony: Kinder Bueno 43 g oraz
Kinder Bueno White 39 g (dalej łącznie: „Produkty Promocyjne” lub z osobna: „Produkt Promocyjny”),
zakupione w Okresie Trwania Promocji, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Z zastrzeżeniem puli biletów ze zniżką przewidzianych w Okresie Trwania Promocji na każdy tydzień
(tj. 8.000 sztuk) oraz puli biletów ze zniżką przewidzianych na całą Promocję (tj. 416.000 sztuk),
każdemu Uczestnikowi, który spełni poniższe warunki:
a) dokona zakupu przynajmniej 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Okresie Trwania
Promocji oraz
b) dokona w Okresie Trwania Promocji, zgłoszenia uczestnictwa w Promocji na stronie
www.kinderbueno.pl poprzez:
 wskazanie dnia w Okresie Trwania Promocji (wyłącznie czwartek), w którym Uczestnik
będzie chciał kupić bilet,
 wybranie Kina (wyłącznie Kina wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu), do
którego Uczestnik będzie chciał się wybrać,
 wskazanie, czy Uczestnik chce kupić jeden czy dwa bilety, z zastrzeżeniem, że na każdy
bilet muszą przypadać przedstawione przez Uczestnika trzy kody z wnętrza opakowań
Produktów Promocyjnych i wpisanie odpowiedniej liczby kodów w wyznaczone miejsca,
 wskazanie numeru komórkowego telefonu kontaktowego Uczestnika,
 oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Promocji (w tym z obowiązkiem
informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych) i spełnianiu warunków
udziału w Promocji,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści następującej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Ferrero Polska Commercial
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa podanych
przeze mnie danych osobowych i danych określonych Regulaminem w celu organizacji i
przeprowadzenia promocji pod nazwą „Bueno czwartki”, w tym uwzględnienia i
weryfikacji mojego zgłoszenia oraz wydania nagrody (zniżki).”
(dalej: „Zgłoszenie”),
będzie przysługiwać prawo do otrzymania zniżki obowiązującej przy zakupie biletu do Kina na
dowolnie wybrany seans 2D lub 3D wyświetlany w ramach bieżącego repertuaru danego Kina w
dowolny czwartek w Okresie Trwania Promocji, z wyłączeniem projekcji specjalnych, maratonów
filmowych, transmisji i retransmisji wydarzeń muzycznych i sportowych, pokazów na zaproszenie
(dalej: „Bilet”).
5. Niezwłocznie po wysłaniu Zgłoszenia przez Uczestnika, Organizator prześle na numer telefonu
komórkowego wskazany w Zgłoszeniu, wiadomość zawierającą datę, w której można będzie
skorzystać ze zniżki na zakup Biletu zgodną ze wskazanym w Zgłoszeniu dniem oraz kody zniżkowe.
Wiadomość wysyłana na numer telefonu komórkowego wskazany w Zgłoszeniu zawierać będzie
również informację, ile Biletów ze zniżką może kupić Uczestnik (nie więcej niż dwa) oraz kino, do
którego kody zniżkowe obowiązują zgodnie z wyborem Uczestnika dokonanym w Zgłoszeniu.
6. W celu skorzystania ze zniżki na zakup Biletu, Uczestnik powinien zgłosić się nie później niż w dniu
wskazanym w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, w kasie Kina, pokazując przed zakupem
Biletu wiadomość SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej. Wysokość zniżki stanowiącej nagrodę może
być różna w poszczególnych Kinach, w których nabywany jest Bilet. Zniżka udzielana jest w takiej
wysokości, że cena Biletu po uwzględnieniu zniżki, niezależnie od Kina, wynosić będzie 12 (dwanaście)
złotych brutto. Różnicę pomiędzy ceną wskazaną na paragonie oraz ceną faktycznie zapłaconą przez
Uczestnika pokrywa Organizator. Organizator zastrzega, że po dokonaniu zakupu Biletu w kasie Kina,
Uczestnik nie będzie mógł zwrócić Biletu, wymienić na bilet na inny seans lub w innym terminie.
Organizator zastrzega, że niewykorzystany Bilet, przepada na rzecz Organizatora.
7. W Promocji przyznanych zostanie nie więcej niż 416.000 (czterysta szesnaście tysięcy) zniżek na Bilety.
Pula zniżek na Bilety na każdy tydzień Okresu Trwania Promocji obejmie 8.000 (osiem tysięcy) Biletów.
W przypadku niewykorzystania puli zniżkowych Biletów przypadającej na dany tydzień Okresu
Trwania Promocji, Bilety po cenie zniżkowej niezakupione w danym tygodniu przez Uczestników
zasilą pulę Biletów możliwych do kupienia po cenie zniżkowej w następnym tygodniu w Okresie
Trwania Promocji. Wyczerpanie się puli Biletów zniżkowych w Promocji lub w danym tygodniu w
Okresie Trwania Promocji powoduje automatyczne zakończenie odpowiednio całej Promocji lub
możliwości uzyskania zniżki na zakup Biletu w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji. O
wyczerpaniu puli Biletów zniżkowych w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji i w całej
Promocji, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony www.kinderbueno.pl.
Wyczerpanie się puli Biletów zniżkowych powoduje automatyczne zakończenie Promocji i oznacza,
że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Promocji i kupić Biletu po cenie zniżkowej, pomimo
posiadania odpowiedniej ilości kodów z opakowań Produktów Promocyjnych.
8. Zakup Biletu po cenie zniżkowej jest możliwy, z zastrzeżeniem, że:
a) liczba Biletów ze zniżką w Promocji jest ograniczona;
b) na jeden numer telefonu komórkowego Uczestnik może w jednym tygodniu w Okresie Trwania
Promocji otrzymać nie więcej niż dwie zniżki tj. na dwa Bilety;
c) Uczestnik kupujący Bilet (ze zniżką) ma prawo do wyboru seansu wyłącznie w Kinie, w którym
pokazał przed zakupem Biletu wiadomość SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej;
d) skorzystanie ze zniżki na zakup Biletu nastąpi wyłącznie w dniu wskazanym w wiadomości SMS,
o której mowa w ust. 5 powyżej;
e) zakup Biletu (ze zniżką) nastąpi wyłącznie w momencie okazania w kasie Kina wiadomości
SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej;
f) zniżki na zakup Biletu nie można zrealizować poprzez dokonanie zakupu biletu do Kina w inny
sposób niż osobiście w kasie Kina (np. poprzez stronę internetową Kina);
g) Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Biletu na gotówkę ani inną nagrodę;
h) jeśli w Kinie, w którym Uczestnik chce wykorzystać Bilet (ze zniżką) znajdują się w salach
kinowych tzw. strefy VIP i dany Uczestnik będzie chciał dokonać Zgłoszenia do Promocji
obejmującego strefę VIP, cena Biletu (ze zniżką) powiększona będzie o dodatkową opłatę
równą różnicy między ceną normalnego biletu w strefie VIP a ceną normalnego biletu na ten
seans (pojedynczego lub rodzinnego), stosownie do cennika biletów w danym Kinie.
§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację takie jak: imię, nazwisko, w
przypadku Uczestników numer telefonu podany w Zgłoszeniu, dodatkowo w przypadku reklamacji
wnoszonych drogą poczty tradycyjnej – również adres do korespondencji, a także dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądania osoby zgłaszającej.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji
przez Organizatora.
4. Zgłaszający reklamację o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji (w przypadku reklamacji wnoszonych drogą poczty tradycyjnej) albo za pomocą
wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w reklamacji (dotyczy reklamacji e-mail), w
zależności od sposobu wniesienia reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator - Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-
952 Warszawa jest administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym do
zapewnienia im udziału w Promocji, wydania nagród (zniżek), rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
w tym informacji podanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu lub reklamacji, a także danych
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków Promocji (w szczególności daty i godziny
dotarcia Zgłoszenia do serwera, adresu IP urządzenia, z którego korzysta Uczestnik w celu
przypisania zgody do Uczestnika, oraz weryfikacji liczby dokonanych Zgłoszeń).
2. Organizator przetwarza dane osobowe:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym uwzględnienia i weryfikacji Zgłoszeń,
wydania nagród - podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby,
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na rozpatrzeniu zastrzeżeń Uczestnika w
celu rozwiązania sporu na poziomie pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na
zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
3. Podanie danych osobowych określonych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Promocji. Podanie danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym jest dobrowolne,
jednak niezbędne, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację.
4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przez następujące okresy:
a) w czasie trwania Promocji do momentu realizacji nagrody (realizacji zniżki na zakup Biletu) oraz
na potrzeby weryfikacji Zgłoszeń przesyłanych w danym etapie tygodniowym Okresu Trwania
Promocji zgodnie z Regulaminem (mając na uwadze dopuszczalną maksymalną ilość nagród na
dany numer telefonu w każdym etapie tygodniowym Okresu Trwania Promocji),
b) dane zebrane w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia
reklamacji w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia, zaś w przypadku negatywnej weryfikacji
przez okres 1 (jednego) roku,
c) dane Uczestników w zakresie potwierdzenia wydania nagrody w Promocji (potwierdzenie
wysyłki wiadomości sms), protokoły negatywnej weryfikacji Zgłoszenia i dokumentacja
reklamacyjna będą przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 1
(jednego) roku od wydania nagrody lub negatywnej weryfikacji Zgłoszenia w zależności od
wyniku weryfikacji Zgłoszenia stosownie do postanowień Regulaminu.
5. Organizator udostępni dane osobowe do następujących odbiorców:
a) do podmiotów przetwarzających, które działają na zlecenie Organizatora i na podstawie
zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do: Nairobia sp. z
o.o. na potrzeby organizacji Promocji i odpowiedzi na reklamacje oraz Tolino sp. z o.o. na
potrzeby wydania nagród w Promocji.
b) do Poczty Polskiej S.A. na potrzeby wysłania odpowiedzi na reklamacje Uczestników, którzy
przysłali reklamacje pocztą tradycyjną.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie do:
a) uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, uzyskania dostępu do takich
danych oraz ich kopii,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 RODO,
d) przenoszenia danych osobowych – ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła Organizatorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi,
e) zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec
przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie
Organizatora,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem.
7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych a także skorzystania z
praw, o których mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do
Organizatora. Korespondencję można kierować do inspektora ochrony danych osobowych
powołanego przez Organizatora pod adres Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. ul. Wiertnicza 126,
02-952 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Bueno czwartki” lub na adres e-mail
inspektora ochrony danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisując
„Bueno czwartki”.
8. Uczestnicy zobowiązani są do podawania danych wyłącznie prawdziwych i aktualnych.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez Okres Trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.kinderbueno.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
3. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez
niego z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi lista Kin, w których przeprowadzana jest Promocja.
Załącznik numer 1: KINA

NR Miasto Nazwa kina Adres
1. Bełchatów Kultura/Bełchatów pl. Narutowicza 1a
97-400 Bełchatów
2. Bełchatów Helios/Galeria Olimpia ul. Kolejowa 6
97-400 Bełchatów
3. Biała Podlaska Merkury ul. Brzeska 43
21-500 Biała Podlaska
4. Biała Podlaska Cinema 3D Biała Podlaska ul. Brzeska 21
21-500 Biała Podlaska
5. Białystok Helios/Galeria Alfa ul. Świętojańska 15
15-277 Białystok
6. Białystok Helios/Galeria Biała Ul. Czesława Miłosza 2
15-001 Białystok
7. Białystok Helios/Jurowiecka Ul. Jurowiecka 1
15-001 Białystok
8. Bielsko-Biała Helios/Galeria Sfera Ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała
9. Biłgoraj Biłgorajskie Centrum Kultury Ul. Tadeusza Kościuszki 16
23-400 Biłgoraj
10. Bolesławiec Forum/Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1C
25. Gdańsk Helios/Forum Gdańsk ul. Targ Sienny 7
80-806 Gdańsk
26. Gdańsk Multikino Gdańsk al. Zwycięstwa 14
80-219 Gdańsk
27. Gdańsk Cinema 3D Gdańsk ul. Schuberta 102A
80-172 Gdańsk
28. Gdynia Helios/Centrum Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2
81-304 Gdynia
29. Głogów Cinema 3D Głogów ul. Piłsudskiego 19
67-210 Ruszowice
30. Gniezno Helios/Galeria Gniezno ul. Pałucka 2
62-200 Gniezno
31. Gorzów Wielkopolski Helios/Galeria Askana al. Konstytucji 3 Maja 102
66-400 Gorzów Wielkopolski
32. Gorzów Wielkopolski Cinema 3D Gorzów Wlkp. ul. Kombatantów 30
66-400 Gorzów Wielkopolski
33. Grodzisk Mazowiecki Kino Centrum Kultury Grodzisk
Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki
34. Grudziądz Helios/C.H. Alfa ul. Chełmińska 4
86-300 Grudziądz
35. Iława Kino-Teatr Pasja ul. Niepodległości 13
14-200 Iława
36. Inowrocław Kinomax ul. Jana Molla 3
88-100 Inowrocław
37. Jarocin Echo ul. Gołębia 1
63-200 Jarocin
38. Jaworzno Multikino Jaworzno ul. Grunwaldzka 59
43-600 Jaworzno
39. Jelenia Góra Helios/ Galeria Sudecka al. Jana Pawła II 51
58-506 Jelenia Góra
40. Kalisz Helios/Galeria Amber ul. Górnośląska 82
62-800 Kalisz
41. Kalisz Cinema 3D Kalisz/Galeria Tęcza ul. 3-go Maja 1
62-800 Kalisz
42. Katowice Multikino Katowice Ul. 3 Maja 30
40-097 Katowice
43. Kędzierzyn-Koźle Helios/Odrzańskie Ogrody al. Armii Krajowej 38
47-220 Kędzierzyn-Koźle
44. Kielce Moskwa ul. Staszica 5
25-008 Kielce
45. Kielce Helios/Galeria Echo ul. Świętokrzyska 20
25-329 Kielce
46. Kielce Multikino Kielce ul. Warszawska 26
25-312 Kielce
47. Kłodzko Cinema 3D Kłodzko ul. Noworudzka 2
57-300 Kłodzko
48. Kołobrzeg Wybrzeże ul. Łopuskiego 24
78-100 Kołobrzeg
49. Konin Oskard al. 1-go Maja 7a
62-510 Konin
50. Konin Helios/Galeria nad jeziorem ul. Paderewskiego 8
62-510 Konin
51. Koszalin Kryterium ul. Zwycięstwa 105
75-001 Koszalin
52. Koszalin Multikino Koszalin ul. Paderewskiego 1
75-900 Koszalin
53. Kościerzyna Remus ul. 3 Maja 9
83-400 Kościerzyna
54. Kraków Ars ul. Św. Tomasza 11
31-018 Kraków
55. Kraków Kino Pod Baranami Rynek Główny 27
31-010 Kraków
56. Kraków Multikino Kraków ul. Dobrego Pasterza 128
30-962 Kraków
57. Krosno Sokół/Krosno ul. Grodzka 15
38-400 Krosno
58. Krosno Helios/Galeria Vivo! ul. Bieszczadzka 29
38-400 Krosno
59. Kwidzyń Kino-Teatr/Kwidzyńskie Centrum
Kultury
ul. Katedralna 18
82-500 Kwidzyń
60. Legnica Helios/Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny 9
59-220 Legnica
61. Leszno Cinema 3D Leszno al. Konstytucji 3 Maja 12
64-100 Leszno
62. Leżajsk MCK/Leżajsk ul. Mickiewicza 65
37-300 Leżajsk
63. Lubin Muza/Lubin al. Armii Krajowej 1
59-300 Lubin
64. Lubin Helios/Galeria Cuprum Arena ul. Generała Władysława Sikorskiego 20
59-300 Lubin
65. Lublin Bajka/Lublin ul. Radziszewskiego 8
20-039 Lublin
66. Lublin Multikino Lublin Aleja Spółdzielczości Pracy 36B
20-147 Lublin
67. Łęczyca Górnik ul. Kaliska 45
99-100 Łęczyca
68. Łódź Helios/Sukcesja Al. Politechniki 1
90-590 Łódź
69. Łódź Multikino Łódź ul. Piłsudskiego 5
90-001 Łódź
70. Mielec Cinema 3D Mielec ul. Powstańców Warszawy 4
39-300 Mielec
71. Międzyrzecz Międzyrzecki Ośrodek Kultury ul. Konstytucji 3 Maja 30
66-300 Międzyrzecz
72. Mysłowice OH Kino/Quick Park Mysłowice ul. Katowicka 64
41-400 Mysłowice
73. Myślenice Muza/Myślenice ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-400 Myślenice
74. Nowy Sącz Sokół/Nowy Sącz ul. Jana Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
75. Nowy Sącz Helios/Galeria Trzy Korony ul. Lwowska 80
33-300 Nowy Sącz
76. Nowy Targ Tatry ul. Jana Kazimierza 17
34-400 Nowy Targ
77. Nysa Cinema N3D al. Lompy 3
48-300 Nysa
78. Olsztyn Helios/Galeria Alfa Centrum ul. Piłsudskiego 16
10-576 Olsztyn
79. Olsztyn Multikino Olsztyn ul. Juliana Tuwima 26
10-748 Olsztyn
80. Oława OH Kino/Quick Park Oława ul. Nowy Otok 11
55-200 Oława
81. Opole Helios/Galeria Solaris pl. Kopernika 17
45-040 Opole
82. Ostrołęka Jantar Inwalidów Wojennych 23
07-410 Ostrołęka
83. Ostrzeszów Piast/Ostrzeszów ul. Gorgolewskiego 12
63-500 Ostrzeszów
84. Oświęcim Planet Cinema/Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 1
32-600 Oświęcim
85. Pabianice Tomi ul. Gdańska 4
95-200 Pabianice
86. Piła Helios/Galeria Kasztanowa al. Powstańców Wielkopolskich 99
64-920 Piła
87. Piotrków Trybunalski Helios/Galeria Focus ul. Słowackiego 123
97-300 Piotrków Trybunalski
88. Płock NoveKino Przedwiośnie ul. Tumska 5a
09-402 Płock
89. Płock Helios/Galeria Wisła ul. Wyszogrodzka 144
09-400 Płock
90. Połczyn-Zdrój Goplana ul. Wojska Polskiego 54
78-320 Połczyn-Zdrój
91. Poznań Rialto/Poznań ul. Dąbrowskiego 38
60-842 Poznań
92. Poznań Helios/Galeria Posnania ul. Pleszewska 1
61-136 Poznań
93. Poznań Multikino Poznań ul. Królowej Jadwigi 51
61-872 Poznań
94. Poznań Multikino Poznań Malta Ul. Maltańska 1
61-131 Poznań
95. Poznań Multikino Poznań Stary Browar Ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
96. Przemyśl Centrum Kultury/Przemyśl ul. Stanisława Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
97. Przemyśl Helios/Galeria Sanowa ul. Brudzewskiego 1
37-700 Przemyśl
98. Puławy Sybilla al. Partyzantów 6
24-100 Puławy
99. Radom Helios/obiekt wolnostojący ul. Poniatowskiego 5
26-610 Radom
100. Radom Multikino Radom ul. Bolesława Chrobrego 1
26-609 Radom
101. Radomsko Miejski Dom Kultury/Radomsko ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
102. Rawicz Promień ul Przyjemskiego 35
63-900 Rawicz
103. Rumia Multikino Rumia ul. Sobieskiego 14A
84-200 Rumia
104. Rybnik Multikino Rybnik ul. Chrobrego 1
44-200 Rybnik
105. Rzeszów Zorza/Rzeszów ul. 3-go Maja 28
35-030 Rzeszów
106. Rzeszów Helios/obiekt wolnostojący al. Powstańców Warszawy 14
35-001 Rzeszów
107. Rzeszów Multikino Rzeszów ul. Kopisto 1
35-315 Rzeszów
108. Rzeszów Helios/Galeria Rzeszów ul. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów
109. Siedlce NoveKino Siedlce ul. Wiszniewskiego 4
08-100 Siedlce
110. Siedlce Helios/Galeria Siedlce ul. Piłsudskiego 74
08-110 Siedlce
111. Skarżysko-Kamienna Centrum/Skarżysko-Kamienna ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
112. Skierniewice Polonez ul. Wita Stwosza 2/4
96-100 Skierniewice
113. Słupsk Multikino Słupsk ul. Szczecińska 58
76-200 Słupsk
114. Sopot Multikino Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino 63
81-701 Sopot
115. Sosnowiec Helios/obiekt wolnostojący ul. Modrzejowska 32b
41-200 Sosnowiec
116. Stalowa Wola Ballada ul. Staszica 14
37-450 Stalowa Wola
117. Stalowa Wola Helios/Galeria Vivo! ul. Chopina 42
37-450 Stalowa Wola
118. Starachowice Helios/Galeria Galardia ul. Kardynała Wyszyńskiego 14
27-200 Starachowice
119. Stargard Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
120. Suwałki Cinema Lumiere ul. Dwernickiego 15/301
16-400 Suwałki
121. Szczecin Pionier/Szczecin al. Wojska Polskiego 2
70-470 Szczecin
122. Szczecin Helios/Galeria Kupiec ul. Bolesława Krzywoustego 9-10
70-250 Szczecin
123. Szczecin Multikino Szczecin ul. Wyzwolenia 18/20
70-554 Szczecin
124. Szczecin Helios/Outlet Park ul. Andrzeja Struga 42
70-784 Szczecin
125. Szczecinek Wolność ul. Kard. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
126. Świdnica Cinema 3D Świdnica ul. Westerplatte 29
58-100 Świdnica
127. Świdnik Lot/Świdnik al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik
128. Świnoujście Cinema 3D Świnoujście ul. Dąbrowskiego 5
72-600 Świnoujście
129. Tarnów Cinema 3D Tarnów ul. Krakowska 149
33-100 Tarnów
130. Tczew Helios/Galeria Kociewska ul. Pomorska 1
83-110 Tczew
131. Tomaszów Mazowiecki Helios/Galeria Tomaszów ul. Warszawska 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
132. Tychy Multikino Tychy al. Jana Pawła II 16/18
43-100 Tychy
133. Warszawa Kinoteka Multiplex Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
134. Warszawa Praha ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
135. Warszawa Wisła/Warszawa pl. Wilsona 2a
01-615 Warszawa
136. Warszawa Multikino Warszawa Targówek ul. Głębocka 15
03-287 Warszawa
137. Warszawa Multikino Warszawa Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 60
02-777 Warszawa
138. Warszawa Multikino Warszawa Wola ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
139. Warszawa Multikino Warszawa Złote Tarasy ul. Złota 59
00-120 Warszawa
140. Włocławek Multikino Włocławek Ul. Pułaskiego 10-12
87-800 Włocławek
141. Wołomin Helios/Galeria Wołomin ul. Geodetów 2
05-200 Wołomin
142. Wrocław Helios/Aleja Bielany al. Czekoladowa 7-9
55-040 Bielany Wrocławskie
143. Wrocław Helios/Magnolia ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław
144. Wrocław OH Kino/Arkady ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
145. Wrocław Multikino Wrocław Pasaż plac Grunwaldzki 22
50-363 Wrocław
146. Zabrze Multikino Zabrze ul. Gdańska 18
41-800 Zabrze
147. Zakopane Giewont ul. Kościuszki 4
34-500 Zakopane
148. Zakopane Sokół/Zakopane ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
149. Zamość Centrum Kultury Filmowej Stylowy ul. Odrodzenia 9
22-400 Zamość
150. Zgorzelec Multikino Zgorzelec ul. Armii Krajowej 52a
59-900 Zgorzelec
151. Złocieniec Mewa/Złocieniec ul. Połczyńska 6
78-520 Złocieniec
152. Gdynia Multikino Gdynia (do końca września 2018)
ul. Waszyngtona 21
81-342 Gdynia