ZARZĄDZENIE NR 24/2014
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z dnia 01 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu internetowej sprzedaży biletów on- line w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury

 


W związku z § 9 ust. 1 i § 15 ust. 2 uchwały nr CXXXVII/369/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, zarządza się co następuje:

 

§ 1
Wprowadza się regulamin określający zasady internetowej sprzedaży biletów wstępu na seanse filmowe, spektakle, koncerty i inne wydarzenia organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury poprzez stronę internetową www.mokmiedzyrzecz.pl, zwany dalej „Regulamin internetowej sprzedaży biletów on- line”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 września 2014 roku.

 

 

 

 

01.09.2014 r.

 

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 24 /2014
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z dnia 01 września 2014 r.

Regulamin internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów on-line
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu na seanse filmowe, spektakle, koncerty i inne wydarzenia organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury poprzez stronę internetową www.mokmiedzyrzecz.pl.
2. Sprzedawcą jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury z siedzibą w Międzyrzeczu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 7411802, fax. 95 7428352, e-mail NIP 596 15 14 808.
3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminu.
4. Dokonując rezerwacji i zakupu biletów w systemie on-line, kupujący akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.
§ 2
Zasady zakupu biletu w serwisie
1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą strony www.mokmiedzyrzecz.pl rezerwacji na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
3. Złożenie zamówienia możliwe jest bezpośrednio poprzez przycisk „Kup Bilet” znajdującego się na stronie www.mokmiedzyrzecz.pl.
4. Kupujący zobowiązany jest stosować się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
5. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut.
6. Międzyrzecki Ośrodek Kultury niezwłocznie, po uzyskaniu od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem w formacie PDF.
7. W sytuacji braku uzyskania potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji od operatora płatności w czasie określonym w pkt. 5 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, kupujący zostanie poinformowany, że transakcja nie może być zrealizowana.
8. Korzystanie z serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
o komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
o drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
9. Międzyrzecki Ośrodek Kultury decyduje kiedy rozpoczyna i kończy sprzedaż biletów na dane wydarzenie za pomocą strony internetowej. Jeśli nie zostanie postanowione inaczej, rezerwację i zakup on-line można składać najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem seansu lub imprezy.
10. Kupujący ma prawo do jednorazowego zakupu przez serwis, nie więcej niż dziesięciu biletów.
11. W przypadku zainteresowania zakupem większej liczby biletów i w innych sytuacjach dotyczących sprzedaży Międzyrzecki Ośrodek Kultury prosi o kontakt:
o mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
o telefoniczny: 95 7411802 w. 215 lub w. 111.
12. Przy zakupie biletu na seans filmowy w systemie 3D za pośrednictwem serwisu każdorazowo w cenę biletu wliczona jest opłata za okulary do projekcji 3D.
13. Ceny biletów oferowanych przez serwis są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT.
14. Faktura za zakupione bilety w systemie może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.
§ 3
Zasady posługiwania się biletem
1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie kupującemu.
2. Bezpośrednio przy wejściu na salę należy okazać się:
o wydrukowanym biletem w formacie PDF otrzymanego drogą mailową,
o również dokumentem potwierdzającym uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
3. W przypadku braku możliwości okazania biletu w formie opisanej powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kina w celu odbioru biletu.
4. Odbiór biletu w kasie kina może nastąpić nie wcześniej niż następnego dnia po zakupie i nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem imprezy.
5. W przypadku wątpliwości co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury jest upoważniony do zażądania okazania przez kupującego także dowodu tożsamości ze zdjęciem, w szczególności dowodu osobistego, legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
6. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić kupującemu uczestnictwo w seansie lub wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
7. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym biletem upoważnioną do udziału w seansie lub wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
8. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zwolniony jest z odpowiedzialności wobec kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt.6 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans lub inne wydarzenie.
§ 4
Zasady zwrotu ceny biletu i reklamacji
1. Warunki zwrotu ceny biletu zakupionego w serwisie możliwy jest na zasadach określonych w Regulaminie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury § 2 Postanowienia Szczegółowe od pkt. 9 do pkt. 14.
2. Zwrot za bilety zakupione w serwisie następuje również w przypadku odwołania seansu filmowego z powodu niewystarczającej liczby osób na sali. W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury minimalną liczbą widzów wymaganą do emisji filmu jest 10 osób.
3. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
o dane kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w serwisie,
o datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
o opis przedmiotu reklamacji.
5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
6. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora płatności, serwis Dotpay zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności www.dotpay.pl.
7. Międzyrzecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatności operatora, tzn. serwisu Dotpay.


§ 5
Ochrona danych

1. Kupujący akceptując warunki rezerwacji i sprzedaży on-line wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane podane przez kupującego są automatycznie szyfrowane przez transmisję bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe kupującego wykorzystywane będą przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu biletu.
5. Kupujący ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.


§ 6
Postanowienia końcowe

1. Międzyrzecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za:
o funkcjonowanie sieci internetu za pośrednictwem, którego kupowany jest bilet.
o wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci,
o indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
o ustawienia lub przerwy w świadczeniach usług występujących u dostawców do sieci internetu.
2. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
3. Skargi i reklamacje w zakresie ustalonym w niniejszym regulaminie rozpatruje Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03 września 2014 r.

 

pobierz