Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury z dnia 08 sierpnia 2018 r.

Regulamin kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Regulamin określa zasady korzystania z kina w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans lub wydarzenie, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Każdy klient otrzymujący bilet jest zobowiązany do sprawdzenia zawartych na nim danych oraz do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu lub wydarzenia, na jaki jest zakupiony.
6. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
7. Fotel w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury w kinie kategorycznie zabrania się:
• dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ,
• korzystania z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń emitujących światło i dźwięk,
• wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
• palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
• głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu oraz prawidłowy odbiór imprezy pozostałym klientom.
10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
11. Spożywanie napojów alkoholowych zakupionych w kawiarni Stopklatka jest dozwolone tylko w miejscu wyznaczonym tzn. na terenie kawiarni w holu kina.
12. Zabrania się wnoszenia produktów spożywczych zakupionych poza kawiarnią Stopklatka. Produkty te można deponować w kasie kina, a ich odbiór możliwy jest po seansie u pracowników kina.
13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję, a sprawcy będą pociągnięci do odpowiedzialności.
14. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
15. Podczas projekcji filmowych szatnia kina nie jest czynna.
16. Za rzeczy pozostawione w sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.
17. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
18. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące terminów, cen biletów i opisów repertuaru publikowanych w mediach i materiałach, nie wykonywanych przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
19. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podania przyczyny.


§ 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:


1. Informacje o seansach filmowych i wydarzeniach oraz sposobie zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.mokmiedzyrzecz.pl lub pod numerem telefonu 95 741 18 02 w.213, kasie kina 95 741 18 02 w.111 lub osobiście w kasie kina.
2. Kasa kina czynna jest i sprzedaż biletów na projekcje filmowe, odbywa się na 2 godziny przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem filmowym.
3. Sprzedaż biletów na koncerty, spektakle teatralne, kabarety oraz inne wydarzenia kulturalne organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury odbywa się w kasie kina:
• od środy do soboty na dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszego seansu
• w niedzielę i święta na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego seansu
• w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy kina lub online.
4. W kasie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury istnieje możliwość zakupu biletu i płatności gotówką, kartą oraz aplikacją mobilną BLIK.
5. Płatności kartą oraz aplikacją mobilną BLIK można dokonać za całość transakcji, nie ma możliwości częściowej zapłaty kartą za zakupione bilety.
6. Istnieje możliwość sprzedaży internetowej biletów na imprezy organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury, w tym również na filmy w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury poprzez stronę: www.mokmiedzyrzecz.pl
7. Zasady zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury reguluje odrębny Regulamin internetowej sprzedaży biletów on – line na filmy, spektakle, koncerty i inne wydarzenia kulturalne w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.
8. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
• wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, z przyczyn leżących po stronie dystrybutora.
• w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów,
• osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
• wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
9. Zwrot pieniędzy za bilety zakupione za gotówkę, możliwy jest tylko w przypadkach:
• braku zasilania w energię elektryczną,
• awarii sprzętu projekcyjnego,
• innej usterki technicznej, której nie można było wcześniej przewidzieć,
następujących w trakcie seansu.
10. Zwrot kosztów zakupu w przypadku dokonania płatności kartą, przelewem oraz aplikacją mobilną BLIK, w sytuacjach określonych w pkt. 9, nastąpi drogą zwrotną analogicznie do sposobu płatności po przedstawieniu dowodu potwierdzającego płatność w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych.
11. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za bilety w następujących przypadkach:
• jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak paragonu, potwierdzenia transakcji z terminala, potwierdzenia dokonania płatności przelewem oraz ważnego biletu wstępu),
• jeśli zwracany bilet, paragon lub potwierdzenie transakcji z terminala jest wyraźnie uszkodzone, zniszczone i nieczytelne,
• klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury,
12. Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony gotówką w przypadku rezygnacji klienta z seansu możliwy jest pod warunkiem, że klient zgłosi rezygnację najpóźniej o godzinie rozpoczęcia się danego seansu, po przedstawieniu biletu i dowodu zakupu, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. 11.
13. Zwrot kosztów zakupu biletów dokonanych za pomocą karty, przelewu oraz aplikacją mobilną BLIK, w przypadku rezygnacji klienta z seansu możliwy jest pod warunkiem, że klient zgłosi rezygnację najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem danego seansu, po przedstawieniu biletu i dowodu zakupu, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. 11. Zwrot płatności nastąpi drogą zwrotną analogicznie do sposobu płatności po przedstawieniu dowodu potwierdzającego płatność w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych.
14. Zwrot należności za bilety uczestnictwa w imprezach nie będących seansami filmowymi odbywa się na zasadach określonych w pkt. 9 – 13.
15. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i osobom uczącym się (bilety uczniowskie i studenckie) oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
16. Bilet ulgowy przysługuje także posiadaczom Międzyrzeckiej Karty Weterana, Międzyrzeckiej Karty Seniora oraz Międzyrzeckiej Karty Rodzina 3+ za okazaniem jej okazaniem przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej.
17. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/, studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
18. Bilety grupowe na filmy są sprzedawane dla grup 10 osobowych i większych.
19. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
• wiek wczesnoszkolny i przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia
2 opiekunów,
• wiek szkolny i późno szkolny; grupa 10 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia 1 opiekun,
• grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 10 podopiecznych 1 opiekun.
20. Bezpłatne wejścia opiekunów obowiązują tylko na seanse dopołudniowe, zorganizowane przez placówki edukacyjne i inne instytucje.
21. Bilet rodzinny upoważnia do zakupu biletu na film w cenie biletu ulgowego dla rodziców lub opiekunów /max. 2 dorosłych/ uczestniczących w seansie z dzieckiem /dzieci do 12 lat/.
Oferta obowiązuje na wszystkie seanse 2D i 3D, cena biletu ulgowego wg cennika obowiązującego w danym dniu i na dany film.
22. Karnet – bilet długoterminowy na filmy do kina MOK, w następującej formie:
• KARNET STANDARD
/ilość wejść: 3; ważność: 3 miesiące; cena: 51 zł/
• KARNET PREMIUM
/ilość wejść: 4; ważność: 4 miesiące; cena: 68 zł/
• KARNET PREMIUM+
/ilość wejść: 6; ważność: 6 miesięcy; cena: 102 zł/
23. Zakupu karnetów można dokonać w kasie kina lub wg ustaleń z odpowiedzialnym za sprawy pracownikiem MOK, kontakt: tel. 95 7411802 w. 111, 667 151 902,mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
24. Karnet można wymienić w kasie kina na wejściówkę w dowolnym dniu i na wybrany seans filmowy.
25. Wyłączenia miejsc na karnet należy dokonać w kasie kina, na minimum 15 minut przed seansem.
26. Na wybrane projekcje filmowe może nie obowiązywać oferta karnetu, ze względu na wyraźne żądanie dystrybutora.
27. Bilet nieodpłatny przysługuje dzieciom do 3 lat, jeśli podczas seansu przebywać będą na fotelu razem z opiekunem.
28. Międzyrzecki Ośrodek Kultury uczestniczy w Programie „Międzyrzecka Karta Rodziny 3+”, „Międzyrzecka Karta Weterana” oraz ‘Międzyrzecka Karta Seniora”.
29. Posiadanie aktualnej Międzyrzeckiej Karty Rodzinnej 3+ pozwala na zastosowanie ulgi w postaci sprzedaży biletu na seans filmowy w najniższej cenie biletu grupowego, obowiązującego w danym dniu, dla każdego członka rodziny:
• seanse w technologii analogowej i cyfrowej 2D: 14 zł,
• seanse w technologii cyfrowej 3D: 17 zł.
30. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/343/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+:
• § 7 pkt.1. korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym (lub innym dokumentem ze zdjęciem)
• § 8 pkt.2. w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentu tożsamości.
31. Projekcje filmów odbywające się w środy objęte są ceną promocyjną biletów dla każdego widza:
• filmy w wersji 2D - 14 zł bilet
• filmy w wersji 3D - 17 zł bilet
32. Na projekcje filmów w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury obowiązują następujące ceny biletów:
• ceny biletów na projekcje analogowe i cyfrowe 2D
 w tygodniu /Czw. – Nd../ Normalny-18 zł, Ulgowy-16 zł, Grupowy-14 zł
• ceny biletów na projekcje cyfrowe 3D:
 w tygodniu /Czw. – Nd../ Normalny-22 zł, Ulgowy-20 zł, Grupowy-17 zł.
• cena biletu na Poranek Malucha – 15 zł
• cena biletu na Maluszkowe Kino – 10 zł (w Sali 103)
33. W przypadku seansów specjalnych, ceny biletów ustalane będą indywidualnie.
34. Na projekcje filmów odbywających się w sali konferencyjnej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury cena biletu wynosi 12 zł.
35. Bilety na projekcje w sali konferencyjnej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury do kupienia na godzinę przed wybranym seansem w kasie kina MOK.
36. Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina, a także z innych przyczyn niezależnych od Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
37. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
38. Okulary są własnością Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej MOK.
39. Okulary dostępne będą w kasie kina MOK, po wniesieniu bezzwrotnej opłaty za wypożyczenie w wysokości 2 zł, która jest wliczona w cenę biletu 3D.
40. Wniesienie opłaty za bilet na seans wyświetlany w technologii 3D, w którego cenę wliczone są okulary uprawnia do wejścia na projekcję filmu.
41. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.
42. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.
43. Zabrania się dotykania palcami szkieł w wypożyczonych okularach, wycierania szkieł w odzież, rozciągania okularów, siadania na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
44. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną i zwraca koszt wartości okularów, wg aktualnych cen rynkowych, płatne w kasie kina MOK.
45. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Międzyrzecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
46. Międzyrzecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za jakość oglądanego obrazu, jeśli klient pomimo zakupienia biletu na projekcję w systemie 3D wraz z wypożyczonymi okularami, będzie korzystał z własnych okularów 3D. Oznacza to, iż tym samym zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
47. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu
48. Kawiarnio - Herbaciarnia kina czynna jest:
Śr. – Nd. w godz. 15:00 – 21:00


§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. W całym budynku MOK obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren budynku.
3. Toalety kina przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów kina i kawiarni.
4. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach oraz innych ofertach, określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu, którego rozpoczyna się emisja filmu.
5. Międzyrzecki Ośrodek Kultury nie odpowiada za długość reklam i zwiastunów, czas ich trwania zależny jest od decyzji dystrybutorów filmów.
6. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu w przypadkach spornych.
7. Skargi i reklamacje w zakresie ustalonym w niniejszym Regulaminie rozpatruje Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2018r.